Tag: rules

กติกาแข่งขันยิงธนู 3D ของชมรม TOAC ปี 2017

1. กติกาการแข่งขัน

กติกาทั้งหมดออกแบบขึ้นมาใช้เพื่อการแข่งขันครั้งนี้โดยเฉพาะ โดยอ้างอิงจากกติกาของ IBO เพียงบางส่วนเท่านั้น

1.1 รูปแบบในการแข่งขัน 3D

1.1.1 รอบการยิง

รอบการยิงแบ่งออกเป็น 2 รอบคือรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ

  • รอบจัดอันดับ นักกีฬาทุกคนจะต้องยิงทั้งหมด 20 เป้า 2 รอบแล้วรวมคะแนนเพื่อแบ่งนักกีฬาเป็นคลาส A และ คลาส B
  • รอบชิงชนะเลิศ นักกีฬาทุกคนจะต้องยิงทั้งหมด 20 เป้า คะแนนในรอบนี้จะใช้ในการจัดอันดับเพื่อมอบรางวัลในคลาส A และ คลาส B

1.1.2 ก๊วนการยิง

  • ในรอบคัดเลือก ก๊วนการยิงขึ้นอยู่กับประเภทของธนู โดยการสุ่มของผู้จัด และจะต้องมีนักกีฬาจาก 2 ชมรมขึ้นไป
  • ในรอบชิงชนะเลิศ ก๊วนการยิงจะเรียงตามลำดับคะแนนทั้งในคลาส A และ คลาส B และจะต้องมีนักกีฬาจาก 2 ชมรมขึ้นไป

1.2 จุดยิงและมารยาทในการยิง (Shooting positions)

  • ในแต่ละเป้าจะมีจุดยิงสองจุดต่อเป้าซึ่งกำหนดให้วางในระยะที่แตกต่างกัน
  • ในการยิงธนูแต่ละครั้งผู้ยิงจะต้องมีเท้าข้างหนึ่งสัมผัสจุดยิง
  • ห้ามนักธนูเดินเลยผ่านจุดยิงไปหาเป้า ก่อนที่นักกีฬาในก๊วนทั้งหมดจะทำการยิงเสร็จ
  • ห้ามนักกีฬาในก๊วนปรึกษาหรือให้คำแนะนำในเรื่องระยะการยิงจนกว่านักกีฬาในก๊วนจะทำการยิงเสร็จ

1.3 เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring)

  • นักธนู 1 คน สามารถยิงได้เพียง 1 ลูกต่อเป้าเท่านั้น หากยิงเกิน คะแนนในเป้านั้นจะนับเป็นศูนย์
  • นักธนูจะได้รับคะแนนก็ต่อเมื่อยิงโดนร่างกายของสัตว์เป้าหมายเท่านั้น ยกเว้นกรณีลูกธนูทะลุเป้าหรือ robinhood shot
  • ลูกธนูที่ทะลุเป้าจะได้คะแนน ก็ต่อเมื่อนักธนูส่วนมากในกลุ่มเป็นพยานว่าทะลุจริงและสามารถตกลงกันได้
  • ลูกธนูที่เสียบเข้าในลูกธนูอีกลูกหนึ่งจะได้คะแนนเท่ากับลูกที่เสียบอยู่บนเป้า
  • ลูกธนูที่ฝังอยู่ในเขาของสัตว์ ที่ไม่สัมผัสสีร่างกายถือว่าพลาดและได้คะแนนเป็นศูนย์ ขาหรือกีบของสีที่แตกต่างกันจากตัวหลักจะยังคงได้รับการพิจารณาเป็นสีร่างกายสำหรับการให้คะแนน
  • วัสดุรอบโครงร่างที่แท้จริงของสัตว์เป้าหมาย ถือเป็นวัสดุเพิ่มเติมและจะไม่ถูกนับเป็นคะแนนนิยาม
  • คะแนนที่ได้ความหมาย
  • KILL 10 คะแนน ยิงโดนวงกลมภายในพื้นที่สำคัญ
  • VITAL (โดนจุดสำคัญ) 8 คะแนน ยิงโดนวงกลมบริเวณพื้นที่สำคัญ กล่าวคือประมาณใกล้เคียงกับหัวใจปอดและตับของพื้นที่สัตว์ที่เหมาะสม
  • WOUND (ทำให้เกิดบาดแผล) 5 คะแนน ยิงโดยส่วนที่เหลือของสัตว์ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาเป็น “ร่างกาย”
  • ลูกศรต้องสัมผัสเส้นจึงจะนับว่าได้คะแนนที่สูงกว่า

pastedGraphic.png 1.4 การบันทึกคะแนน

  • แต่ละก๊วนจะได้รับใบจดคะแนน 2 ชุด โดยแต่ละชุดจะต้องถูกจดด้วยนักกีฬาต่างคนกัน และต้องตรวจสอบคะแนนในทั้ง 2  ชุดให้ตรงกัน ก่อนการถอนลูกธนูทุกครั้ง
  • จะไม่มีการดึงจนลูกธนูออกจากเป้าจนกว่าทุกคนในก๊วนจะบันทึกคะแนนและได้รับความเห็นชอบจากเพื่อนร่วมก๊วนเรียบร้อยแล้ว หากผู้ยิงเป็นผู้ดึงลูกธนูออกก่อนการบันทึก จะส่งผลให้คะแนนเป็น 0 สำหรับเป้านั้นๆ หากผู้อื่นเป็นผู้ดึงให้ทำการยิงใหม่ (Reshot)
  • การบันทึกคะแนนขึ้นอยู่กับการตัดสินของผู้ร่วมก๊วน โดยลูกธนูจะต้องติดอยู่ในเป้าเท่านั้น ยกเว้นเป้าชำรุดให้แจ้งผู้ดูแล
  • หลังจากจบการแข่งขันแต่ละรอบ ให้นักกีฬาทุกท่านในก๊วน ตรวจสอบใบจดคะแนนทั้ง 2 ชุด หากมีความผิดพลาดในการจดคะแนน ให้ทำการตกลงและแก้ไขกันตามเสียงส่วนใหญ่ในก๊วน เมื่อสรุปผลทั้งใบคะแนนสองชุดแล้วและลงลายมือชื่อ ถือว่าคะแนนเป็นที่สิ้นสุด
  • การส่งใบคะแนน นักกีฬาทุกคนในก๊วนจะต้องมาแสดงตัวพร้อมกันในการส่งใบคะแนน

1.5 อุปกรณ์ต้องห้ามในการแข่งขัน

หากผู้จัดการแข่งขันตรวจพบระหว่างการแข่งขัน จะทำการตัดสิทธิ์นักกีฬาท่านนั้นทันที

  • ห้ามนักกีฬาใช้อุปกรณ์วัดระยะใดๆ ทั้งสิ้น
  • ห้ามใช้หน้าไม้หรือธนูที่มีการดัดแปลงจนอาจเกิดอันตรายต่อผู้อื่น
  • ห้ามใช้หัวลูกธนูที่มีีลักณะเป็นใบมีดหรือหัวลูกธนูสำหรับล่าสัตว์
  • ห้ามใช้ศูนย์เล็งแบบเลเซอร์ ที่มีการปล่อยลำแสงไปที่เป้า
  • ห้ามใช้ธนูที่มีน้ำหนักดึงสายมากกว่า 80 ปอนด์

*   การแข่งขันครั้งนี้สามารถใช้ลูกธนูขนาดใดก็ได้

2. ประเภทการแข่งขัน

การแข่งขันครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

2.1 Bare Bow

2.1.1 ใช้ธนูได้ทุกประเภทยกเว้นธนูทดกำลังหรือธนูที่มีรอก

2.1.2 ห้ามใช้ศูนย์เล็งหรืออุปกรณ์ช่วยเล็งใดๆทั้งสิ้น รวมไปถึงรอยบากหรือเส้นขีดบนคันธนู

2.1.3 คันธนูและอุปกรณ์บนคันทั้งหมดต้องสามารถลอดผ่านห่วงขนาด 12.2 cm ได้

2.2 Recurve Unlimited

2.2.1 สามารถใช้อุปกรณ์เสริมใดๆก็ได้ ที่ไม่ถูกห้ามในข้อ 1.5

2.3 Compound Unlimited

2.3.1สามารถใช้อุปกรณ์เสริมใดๆก็ได้ ที่ไม่ถูกห้ามในข้อ 1.5

2.4 Compound Bare bow

ห้ามใช้ศูนย์เล็งหรืออุปกรณ์ช่วยเล็งใดๆทั้งสิ้น รวมไปถึงรอยบากหรือเส้นขีดบนคันธนู

2.1.3 ห้ามใช้ก้านถ่วงที่มีความยาวเกิน 4

* หากประเภทใดมีนักกีฬาเข้าแข่งขันไม่ถึง 10 คน  ทางผู้จัดการแข่งขัน อาจมีการยุบรวมบางประเภท

3. เงื่อนไขอื่นๆ ที่นักกีฬาควรทราบ

 • นักกีฬาสามารถใช้กล้องส่องทางไกลที่ไม่มีการบอกระยะ เพื่อส่องเป้าได้
 • นักกีฬาจะต้องปิดเสียงโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเริ่มการแข่งขัน