กติกาธนู Traditional ของชมรม TOAC

กฎกติกา TOAC Traditional

1. ไม่มีการจำกัดชนิดหรือวัสดุของคันธนู ว่าจะเป็น Recurve One Piece หรือ Takedown, Longbow, Turkish Bow, Kyudo, Mongolian, Horn Bows, คันไม้หรือคันอลูมีเนียม, หรือธนูเหลาเอง, ฯลฯ
คันธนูเป็นแบบปกติเหมือนที่ใช้ยิงทั่วไป (ห้ามเป็นแบบ Shoot-through) กำหนดให้มีสายยิงหนึ่งเส้น ขึงระหว่างปลายลิ้มทั้งสองข้าง เท่านั้น

2. ไม่อนุญาตให้ใช้ศูนย์เล็ง, ทำตำหนิช่วยเล็งบนคันธนู หรือ พันสาย ผูกสาย ทำตำหนิใดๆ บนสาย หรือ Serving เพื่อเป็นตำแหน่งใช้ช่วยเล็ง
ไม่อนุญาตให้ติดอุปกรณ์ช่วย Mark ตำแหน่ง จมูก หรือ ปาก (Kisser) บนสายยิง
อนุญาตให้ติด Nock Locator (ตัวแหวนทองเหลืองหนีบ) บนสายได้ไม่เกิน 2 จุด (ใช้เพียงเพื่อเป็นระยะ Nocking point ของลูกธนู) ไม่อนุญาตให้ใช้ช่วยเล็ง

3. ไม่อนุญาตให้ใช้ Plunger, Over Draw, Draw check (Clicker), Levelling หรือ ตัววัดระดับ

4. อนุญาตให้ใช้ Tab (ต้องไม่มี Anchor Plate หรือ Ledge – ซึ่งมีลักษณะเป็น แป้นรองคาง ยื่นอยู่ด้านบนของ Tab), ถุงมือ, หรือ นิ้วที่พัน Tape Plaster, Thumb Ring ดึงยิงธนูได้
ไม่อนุญาตให้ใช้กลไกช่วยยิง หรือ อุปกรณ์ Mechanical release ใดใดทั้งสิ้น

5. อนุญาตให้ยิงด้วยนิ้ว
แบบ Mediterranean (ยิงแบบนิ้วชี้อยู่ด้านบนลูกธนู และ นิ้วกลางนิ้วนางอยู่ล่าง), แบบ Three Fingers Under (ยิงแบบ ทั้ง 3 นิ้วอยู่ด้านล่างของลูกธนู), หรือ แบบ Thumb Ring (สวมหนังหรือแหวนยิงที่นิ้วโป้ง)
กำหนดให้เวลาน้าวสายยิง Nock ของลูกธนู ต้องห่างจากนิ้วยิง นิ้วใดนิ้วหนึ่งระยะไม่เกิน 1 ซม. กำหนดให้ใช้จุด Anchor point เพียงจุดเดียวตลอดการแข่งขัน
ผู้ยิงต้องเลือกยิงแบบใดแบบหนึ่งในการแข่งขันเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้สลับแบบในการแข่งขันเดียวกัน

6. ไม่อนุญาตให้ยิงแบบ Face walk (คือการยิงโดยดูตำแหน่งลูกตก ด้วยการปรับระดับตำแหน่งมือยิงบนหน้า)
หรือ String Walk (คือการยิงโดยดูตำแหน่งลูกตก ด้วยการปรับระดับตำแหน่งมือยิงบนสายธนู)

7. อนุญาตให้ติด Rest (เป็นแผ่นหนังหรือสักหลาด ลักษณะที่กดแล้วยุบตัวได้) ไม่จำกัดความหนา แต่จำกัดความสูงแผ่นแนวตั้ง โดยเริ่มวัดในแนวตั้ง (จากด้านบนของแผ่นแนวนอน) สูงได้ไม่เกิน 4 ซม. หรือ จะไม่ติด Rest ก็ได้

8. ไม่อนุญาตให้ใช้ Stabilizer, Extension, Shock-absorber (Damper), หรือติดตั้งอุปกรณ์ถ่วงน้ำหนักใดใดทั้งสิ้น
ไม่อนุญาตธนูที่ถ่วงน้ำหนักมาจากโรงงาน, ธนู Barebow, ซึ่งไม่สามารถถอดน้ำหนักออกได้, ไม่อนุญาตให้ติด Quiver กับคันธนู

9. อนุญาตให้ติด String Silencer ได้ แต่ต่ำแหน่งต้องอยู่บนสาย ห่างจาก Nocking Point ไม่น้อยกว่า 30 ซม.

10. ไม่อนุญาตให้ใช้ Finger Sling

TOAC Traditional Shooting Rules

1. There shall be no distinction between the different configurations of bow designs or of materials used – Recurve One Piece or Takedown, Longbow, Kyodo, Turkish Bow, Mongolian, Horse Bow, etc. The bow shall be constructed of Wood, Horn or Modern materials such as Carbon, Glass Fibre, Aluminium, or Handmade Self Bow, etc. A bow of any type provided it subscribes to the accepted principle and meaning of the bow used in target archery (no shoot‐through styles are permitted), and two flexible limbs each ending in a tip with a string nock.

2. Bow sight, lip (Kisser) or nose mark is not permitted. Bows, arrows, string and accessories shall be free from sight mark(s), blemishes and/or laminations which could be used to help aiming. The serving on the string must not end within the athlete’s vision at full draw. The bowstring must not in any way assist aiming through the use of a peephole, marking, or any other means. Maximum two nocking point locators shall be allowed on the string, for locate the arrow nocking point. To assist aiming is not permitted.

3. Plunger / Pressure‐button / Cushion‐plunger, Drawcheck device (Clicker), Over Draw, Levelling cannot be used.

4. Finger protection in the form of finger stalls or tips, Shooting tab with no an Anchor plate / Ledge / Similar device attached to the Finger protection (Tab) for the purpose of anchoring, Gloves, or Tape (plaster) to draw, hold back and release the string is permitted. Any type of Mechanical release cannot be used.

5. The bow must be shot using the “Mediterranean” loose (with one finger above and two fingers below the arrow), or “Three Fingers Under” loose (three fingers directly below the arrow nock), or Thumb Ring (a ring or leather over the thumb to protect the pad of the thumb from the bowstring). With one shooting finger no more than 1 cm to the nock. Allowed only one fixed Anchor point. Archer must choose only one shooting style.

6. String and face walking are not permitted.

7. Either a simple glued piece of Leather, sunk‐in Felt, or Foam Rubber arrow rest can be used. No limit for thickness, but the vertical standing piece should not exceed 4 cm, or no arrow rest is used.

8. No Stabilizer, Extension, Shock‐absorber (Damper), or Weights are permitted. The weighted bow from the manufacturer which cannot be removed is not allowed. A bow quiver cannot be attached to the bow.

9. String silencers no closer than 30 cm above or below the nocking point are allowed.

10. Finger Slings are prohibited